Hubei Kaixin Supply Chain Management Co.Ltd

Add: No.37 Huahu Ave.Huahu Street, Huangshi City Hubei

Tel: +86-714-6510168

Mob: +86-18272169977

Fax: +86-714-6519746

E-mail: info@hubeikaixin.com